Geboden

Gebod 21 april 1594

Gheboden ende wtgheroepen … den XXI aprilis 1594: Alsoo eenighe quaedtwillighe … noch desen nacht het stadt-huys deser stadt by naeste te berooven …Sorteertitel: Ordonnantie: [1594,04,21][Antwerpen] : Moretus, Jan I , 1594 Gheboden ende wtgheroepen bymijnen Heeren Onderschouteth, Borger-meesteren, Schepenen ende Raedt der stadt van Antwerpen, opden xxj. Aprilis, 1594 Alsoo eenighe quaedwillighe hen ver-voordert hebben tot meer reysen ende

Gebod 21 april 1594 Meer lezen »

Ghebod 10 januari 1663

Gheboden ende uyt-gheroepen … op den 10 ianuarii, 1663: Alsoo-men bevindt dat … verscheyde moetwillighe persoonen hun dagelijcks vervoorderen differente insolentien aen-te-rechten soo voor als binnen den huyse van die ghene die eenighe feeste … zijn houdende … Sorteertitel: Ordonnantie: [1663, 01, 10]Auteur: de la Faille, I. B. [edit.]Instelling/Organisatie: Antwerpen, StadUitgqave: [Antwerpen] : [Moretus, Balthasar II] , 1662 Elektronisch beschikbaar uit de

Ghebod 10 januari 1663 Meer lezen »

Ghebod 9 februari 1689

Gheboden ende uyt-gheroepen … den 9 februarij 1689: Alsoomen … verscheyde persoonen noch daghelijcks continueren inde excessen van drincken, soo in herberghen als ghebrande-wijn-huysen … Sorteertitel: Ordonnantie: [1689,02,09][Antwerpen] : Moretus, Balthasar III , 1689 Gheboden ende uyt-gheroepen bymijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meeste-ren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwer-pen, op den 9. Februarij 1689. Alsoomen bevindt, dat niet teghenstaende de

Ghebod 9 februari 1689 Meer lezen »

Ghebod Steen 16 januari 1608

Gheboden ende wt-gheroepen … den XVI ianuarij 1608: Alsoo … dat Jaques Fremont cypier vanden Steen alhier, gister avondt … den selven Steen met syne familie te verlaten …Ordonnantie: [1608,01,16] Gheboden ende wt-gheroepen bymijnen Heeren, den Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt derStadt van Antwerpen, op den16. Ianuarij. 1608 Alsoo ter kennisse van de Heere ende

Ghebod Steen 16 januari 1608 Meer lezen »

Ghebod Steen 7 maart 1607

Gheboden ende wt-gheroepen … den VII martij 1607: Alsoo eenen bij name Albert Geertssens … opden Steen alhier om verscheyde leelijcke capitale feyten was ghevanckelijck ghestelt … daer uyt te breken …Sorteertitel: Ordonnantie: [1607,03,07] Gheboden ende wt-gheroepen bymijnen Heeren den Onder-schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadtvan Antwerpen, op den Vij. Martij, 1607 Alsoo eenen by

Ghebod Steen 7 maart 1607 Meer lezen »

Gebod 30 augustus 1636 Hondenslagers

Titel: Gheboden ende uyt-geroepen … den 30 augusti 1636: Om wech te nemen … vuyligheyt, comende … vande honden, die … veroorsaecken eenighe quaede pestilentiaele … sieckten …Sorteertitel: Ordonnantie: [1636,08,30]Auteur: de Weerdt, G. [edit.]Instelling/Organisatie: Antwerpen, StadUitgave: [Antwerpen] : Moretus, Balthasar I, 1636 Museum Plantin-Moretus: PreciosaL1116 Gheboden ende uyt-geroepen by mijnenHeeren, Onder-Schouteth, Borger-meesteren,Schepenen, ende Raedt der Stadt van Ant-werpen, op den 30.

Gebod 30 augustus 1636 Hondenslagers Meer lezen »

Gebod bierprijs 21 oktober 1636

Gheboden ende uytgeroepen by mynenHeeren, Onder-Schouteth, Borger-meesteren, Schepe-nen, ende Raedt der Stadt van Antvverpen,op den 21. October. 1636 Alsoo verscheyden/ soo brouwers/ als tappers/ en herbergiers / hunvervoorderen de bieren hier gebrouwen/ ende andere Inlandtschebuyten bieren in te legghen/ en te vercoopen tot hoogeren prijs alshun bij de voorgaende ordonnantie toe ghelaten is: S o

Gebod bierprijs 21 oktober 1636 Meer lezen »

Gebod bierprijs en -kwaliteit 24 juli 1589

Gheboden ende wtgeroepen by mynenHeeren, Schouteth, Borgermeesteren, Schepenen,Ende Raedt der stadt van Antwerpen, op denXxiiij. Iulij. M. D. LXXXIX. Alsoo daghelijcks groote clachten worden ghedaenaen mijnen Heeren/ Borghermeesteren/ ende Schepenen deserStadt van Antwerpen/ dat al eest soo dat den prijs van alder-hande graenen soo grootelijcken is af gheslagen deur de gra-tie ende ghenade van Godt

Gebod bierprijs en -kwaliteit 24 juli 1589 Meer lezen »

Ordinantie vande Peste, 12 juli 1580

De Pest De pest teisterde regelmatig onze contreien. Meer hierover lezen? Klik op Over pestepidemiën te Antwerpen in vroeger tijden (1932)Dr. A.F.C. Van Schevensteen Ook tijdens de periode van Plantijn en zijn opvolgers, de Moretussen, was dit niet anders. Regelmatig werden verordeningen en ordonnanties door de Officina Plantiniana gedrukt. Soms ging het over een enkel

Ordinantie vande Peste, 12 juli 1580 Meer lezen »