Gheboden ende uyt-gheroepen … op den 10 ianuarii, 1663: Alsoo-men bevindt dat … verscheyde moetwillighe persoonen hun dagelijcks vervoorderen differente insolentien aen-te-rechten soo voor als binnen den huyse van die ghene die eenighe feeste … zijn houdende …

Sorteertitel: Ordonnantie: [1663, 01, 10]
Auteur: de la Faille, I. B. [edit.]
Instelling/Organisatie: Antwerpen, Stad
Uitgqave: [Antwerpen] : [Moretus, Balthasar II] , 1662

Elektronisch beschikbaar uit de historische collecties van het Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet: L 2586

Gheboden ende uyt-gheroepen by
mijne Heeren, den Onder-Schouteth, Borgher-meeste-
ren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen,
op den 10. Ianuarij, 1663


Alsoo men bevindt/ dat /niet teghenstaende vele ende verscheyde
Ordonnantien in voorgaende tijden ghemaeckt ende gepubliceert
op het stuck vande vrijheyt die ieder goet borgher ende ingheseten
deser Stadt binnen sijnen woon-huyse behoort te ghenieten/ ver-
scheyde moetwillighe persoonen hun dagelijcks vervoorderen dif-
ferente insolentien aen-te-rechten/ soo voor als binnen den huyse
van die ghene die eenighe feeste/ maeltijdt oft banquet zijn hou-
dende/ soo met bellen/ kloppen/ loopen op de poorten/ uyt-smijten van ghelaesen
als andersints;
S o o   i’ s t/ dat/ om daer inne te voorsien/ midts-gaeders alle dierghelijcke onghere-
gheltheden/ ende de ongelucken daer uyt spruytende (voor soo vele des moghelijck
is) te voorkomen/ men van ’s Heeren ende Stadtsweghen andermael midts desen
wel scherpelijck is verbiedende/ ten eynde niemandt/ wie hy zy/ hem en vervoordere
ter plaetsen daer eenighe maeltijdt/ banquet/ bruiloft oft andere feeste ghehouden
wordt/ dierghelijcke moetwilligheden oft insolentien als vore te doen/ oft voort-te-
stellen/ op pene van twaelf guldens/ t’elcke reyse by ieder van soodaenighe insolente
ende moetwillighe persoonen te verbeuren/ de selve te verdeylen naer ouder ghe-
woonte/ ende daer-en-boven op arbitrale correctie/ naer ghelegentheydt vande
saecke: blijvende alle voorgaende Ordannantien/ dese niet contrarierende/ in hunne
volle macht ende vigeur.
Aldus gheresolveert inden Maendaghschen Raedt den achtsten dagh in Janua-
rio des jaers 1663.

LB de la Faille

Niettegenstaande er vele reglementen eerder gemaakt en gepubliceerd werden over de vrijheid die iedere burger en inwoner van deze stad in zijn huis geniet, ondervindt men toch dat er  kwaadwillige personen zijn die dagelijks baldadigheden aanrichten, zowel voor als in het huis van diegene die een feest, maaltijd of banket organiseert met slaan, kloppen, op de poorten lopen of smijten met glazen, e.d.
Daarom verbiedt men nogmaals vanwege de heren en van stadswege sterk deze ongeregeldheden om de ongevallen die daaruit voortkomen zoveel mogelijk verhinderen. Niemand, wie hij ook is, mag deze baldadigheden, zoals hierboven beschreven, doen op plaatsen waar een maaltijd, banket, bruiloft of een ander feest wordt gehouden. De straf hierop is elke keer twaalf gulden boete voor diegene die zo’n baldadigheid begaat, te verdelen naar oude gewoonte en bovenop nog een straf aangepast aan het vergrijp. Alle vorige reglementen blijven van kracht.

Dit werd besloten in de Maandagse Raad op 8 januari 1663.
LB De la Faille

Jan Baptist della Faille
Een van de vier stadssecretarissen van de stad Antwerpen van 1648 (in de plaats van De Weerdt, die dat jaar in oktober stierf) tot 1678 (Hij werd senator op 2 juni).
Antwerpsch Archievenblad