Gebod 21 april 1594

Gheboden ende wtgheroepen … den XXI aprilis 1594: Alsoo eenighe quaedtwillighe … noch desen nacht het stadt-huys deser stadt by naeste te berooven …
Sorteertitel: Ordonnantie: [1594,04,21]
[Antwerpen] : Moretus, Jan I , 1594

Gheboden ende wtgheroepen by
mijnen Heeren Onderschouteth, Borger-
meesteren, Schepenen ende Raedt
der stadt van Antwerpen, op
den xxj. Aprilis, 1594

Alsoo eenighe quaedwillighe hen ver-
voordert hebben tot meer reysen ende noch de-
sen nacht het stadt-huys deser stadt by naeste
te berooven / ende met behendicheydt en oock
gheweldt de deuren ende kisten van diversche
camers open te doen /en seker geldt / iij.ladt-caer-
ten met swerte rollen en vergulde appelen / clee-
deren/ roode kussens / ende drij mantels / met
metaelen kandelaers / ende andere goeden aldaer te nemen en te ste-
len. Ende om te moghen comen tot de kennisse van sulcke stoute
dieverije/ S O O   E E S T   datmen ghebiedt van s’heeren ende der stadt
weghen / dat alle de ghene die vande selve dieverije weten te spreken
dat die ghehouden sullen wesen terstondt t’selve aen te geven aen den
heere ende de stadt. Op pene van ghestraft te worden als fauteurs
van alsulcken delicte / eenen anderen ten exemple. Ende soo verre
iemandt can achterhalen oft aen-brenghen eenighe vande selve goe-
den / soo dat de persoon oft persoonen daer mede souden mogen ont-
deckt worden / sal hem van stadt weghen ghegeven worden de som-
me van vijftich guldens eens.

H. de Moy

Een paar misdadigers hebben gedurfd om verschillende keren en nog deze nacht het stadhuis te beroven. Ze hebben behendig en ook met geweld de deuren en de kisten van verschillende kamers geopend en zeker geld, drie landkaarten met zwarte rollen en vergulde appelen, kleren, rode kussens, drie mantels, metalen kandelaars en andere goederen daar weggenomen en gestolen.
Om te weten wie deze drieste dieverijen gepleegd heeft, gebiedt men vanwege de heren en stadswege dat wie iets afweet van deze dieverij dit onmiddellijk moet aangeven aan de heren en de stad. Anders is de straf dat men als voorbeeld voor de anderen zal aanzien worden als de dader van dit delict. Als iemand de goederen terug kan brengen zodat de dader kan ontdekt worden, zal deze van de stad vijftig gulden krijgen.
H. de Moy