Blog

Gebod bierprijs 21 oktober 1636

Gheboden ende uytgeroepen by mynenHeeren, Onder-Schouteth, Borger-meesteren, Schepe-nen, ende Raedt der Stadt van Antvverpen,op den 21. October. 1636 Alsoo verscheyden/ soo brouwers/ als tappers/ en herbergiers / hunvervoorderen de bieren hier gebrouwen/ ende andere Inlandtschebuyten bieren in te legghen/ en te vercoopen tot hoogeren prijs alshun bij de voorgaende ordonnantie toe ghelaten is: S o […]

Gebod bierprijs 21 oktober 1636 Meer lezen »

Gebod bierprijs en -kwaliteit 24 juli 1589

Gheboden ende wtgeroepen by mynenHeeren, Schouteth, Borgermeesteren, Schepenen,Ende Raedt der stadt van Antwerpen, op denXxiiij. Iulij. M. D. LXXXIX. Alsoo daghelijcks groote clachten worden ghedaenaen mijnen Heeren/ Borghermeesteren/ ende Schepenen deserStadt van Antwerpen/ dat al eest soo dat den prijs van alder-hande graenen soo grootelijcken is af gheslagen deur de gra-tie ende ghenade van Godt

Gebod bierprijs en -kwaliteit 24 juli 1589 Meer lezen »

Frans Hogenberg

Frans Hogenberg (Mechelen ca. 1535 – Keulen ca. 1590) Leven Frans Hogenberg werd in Mechelen geboren. Wanneer juist is niet bekend. Zijn vader schilder en ‘printsteker’ Nikolaas, overleed kort voor 23 september 1539. Zijn moeder huwde in 1548 opnieuw met Hendrik Terbrugge, een graveur en uitgever van kaarten in Antwerpen die twee kinderen had, Anna en

Frans Hogenberg Meer lezen »

Een kroniekje van Antwerpen ten tijde van Plantijn in Prenten

Een Antwerps kroniekje ten tijde van Plantijn in Prenten Een Antwerps kroniekje ten tijde van Plantijn van François Gyselinckx kan met vele illustraties van Frans Hogenberg worden geïllustreerd. Zij bevinden zich in het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus.Sommige zijn digitaal te bekijken. Klik op de link ‘Prentenkabinet’ en vul ‘Hogenberg’ in. Hieronder enkele voorbeelden met

Een kroniekje van Antwerpen ten tijde van Plantijn in Prenten Meer lezen »

Ordinantie vande Peste, 12 juli 1580

De Pest De pest teisterde regelmatig onze contreien. Meer hierover lezen? Klik op Over pestepidemiën te Antwerpen in vroeger tijden (1932)Dr. A.F.C. Van Schevensteen Ook tijdens de periode van Plantijn en zijn opvolgers, de Moretussen, was dit niet anders. Regelmatig werden verordeningen en ordonnanties door de Officina Plantiniana gedrukt. Soms ging het over een enkel

Ordinantie vande Peste, 12 juli 1580 Meer lezen »

Gebod 19 maart 1582 Moordenaar Jauregui

Gheboden ende uuytggheroepen byCornelis van Mansdale Onderschouteth, Bor-germeesteren, schepenen ende Raedt derstadt van Antwerpen, op denXIXe. Dach Martij. M.D.LXXXXII Also op ghisteren eenen Joan Jau-regui gheboren van Buscain hemvervoordert heeft seer moordade-lyck den persoon van syner Excel-lencie/ in syn Pallays te willen eve-len* van syne lyve/ ende feytelyckmet een pistolet te schiete[n] ende won-den: S

Gebod 19 maart 1582 Moordenaar Jauregui Meer lezen »

Gebod 30 mei 1584 Bevuilen vesten

Gheboden ende uuytgheroepen byIasparen van Conincxloo Onder-Schouteth,Borgemeesteren, Schepenen, ende Raedtder stadt van Antwerpen, den xxx. dag in Mey, 1584. Alsoomen bevindt dat niet teghenstaende devoirgaende ordonnãtien diversche persoonendaghelijce neffens deser stadt vesten endegrachten hun lynwaet bleyken/ wasschen/platsen/ seep-sop ende looghe daerinne uut-spuelen/ doode honden/ catten/ ende anderestinckende beesten daer in werpen/ daer deurd’water vander veste

Gebod 30 mei 1584 Bevuilen vesten Meer lezen »

Mynken Liefrinck, vrouwelijk bedrijfsleider

Dirk Imhof schreef een interessant artikel over Mynken Liefrinck, die als bedrijfleider zelfstandig een zaak runde van het drukken, inkleuren en verkopen van gravures.Hieronder wordt het belangrijkste van de tekst weergegeven. Wie meer wil lezen en de volledige minutieuze details wil kennen van de voetnoten, tabellen, bronvermelding en meerdere afbeeldingen, verwijs ik naar het oorspronkelijke

Mynken Liefrinck, vrouwelijk bedrijfsleider Meer lezen »

De werkreglementen van de Officina Plantiniana

Om de orde te handhaven en zich te verzekeren van goed werk werd vanaf de tijd van Plantijn een arbeidsregeling vastgelegd in ordonnanties (werkreglementen), die door zijn opvolgers tot na de Franse omwenteling in ere werd gehouden. De Plantijnsche WerkstedeDe ordonnanties worden door dr. Maurits Sabbe besproken in De Plantijnsche werkstede: arbeidsregeling, tucht en maatschappelijke

De werkreglementen van de Officina Plantiniana Meer lezen »