Blog

Verloren Maandag

Kristof Selleslach, archivaris van het Museum Plantin-Moretus Verloren Maandag was een zware dag voor de portemonnee van Balthasar IV Moretus, maar niet omdat hij de gezellen van de drukkerij op worstenbroden en appelbollen moest trakteren. De ambachtslieden liepen zijn deur plat om hun nieuwjaarsfooi te ontvangen. Nauwgezet noteerde Balthasar wie in 1722 aan de deur […]

Verloren Maandag Meer lezen »

Een Antwerps kroniekje ten tijde van Plantijn, pagina 1

Een kroniekje van Antwerpen van 1549 tot 1574 154911 septemberFilips, prins van Spanje en de zoon van keizer Carolus, werd met grote luister verwelkomd inAntwerpen. Dit was op een woensdag en er was een paardenmarkt. In de namiddag regendehet zo hard dat alle dure versieringen door de regen vernietigd werden.’s Anderendaags werd hij gevierd, waarbij

Een Antwerps kroniekje ten tijde van Plantijn, pagina 1 Meer lezen »

Een Antwerps kroniekje ten tijde van Plantijn. Inleiding

We weten uit de archieven van het Museum Plantin-Moretus wie er in de Officina Plantiniana werkte, welk katern hij drukte, hoeveel hij betaald werd, hoe lang en wanneer hij daaraan werkte, enz. Maar waarover spraken de gezellen ze als ze ’s middags thuis gingen eten? Wat gebeurde er in het openbare leven in Antwerpen? Onderstaande

Een Antwerps kroniekje ten tijde van Plantijn. Inleiding Meer lezen »

Wildevrouw

Onlangs verscheen het boek Wildevrouw van Jeroen Olyslaegers waarvan de inhoud u wellicht kan aanspreken. Het gaat immers over het leven van een Antwerpenaar in de 16e eeuw. Beer verloor drie vrouwen in het kraambed. Zijn derde echtgenote baarde een kind alvorens te sterven, de andere twee stierven met een kind in hun buik. Na

Wildevrouw Meer lezen »

Gebod 21 mei 1590 Hangjongeren

Gheboden ende uutgeroepn by mijnenHeeren, Schouteth, Borgermeesteren, Schepenen,ende Raedt der stadt van Antwerpen, op den xx. Maij. M. D. XC. Al soomen daghelijcks siet/ namentliijcken opSondaghen ende Vierdaghen grootte vergaderinghevan jongers ende kinderen achter straeten ende om-trent de vesten / bedrijvende groote ongeregheltheydtende foulen d’een teghens d’andre / met vaenkens/stocken/ schilden van wijmen/ ende steenen

Gebod 21 mei 1590 Hangjongeren Meer lezen »

Gebod 17 juni 1581 Naaktlopen

Gheboden ende vuytgheroepen byScouteth, Borgemeesteren, Schepenen, endeRaedt de stadt van Antvverpen op denXVijen. Iunij CVc. LXXXI Alsoo verscheyde persoonen ende jongers/ soo bin-nen deser stadt als buyten inde vesten ende andereplaetsen ende water der selver/ hen daghelycx ver-vorderen naeckt te loope[n] baeden/ en schandeleuselyckhen lyff t’ondecken/ tot onstichtinge van goede lie-den ende eerlicke Borgeren aldaer

Gebod 17 juni 1581 Naaktlopen Meer lezen »

Het dubbelinstrument

In het Grote Salon van het Museum Plantin-Moretus bevindt zich een eigenaardig dubbelinstrument bestaande uit een spinet en een klavecimbel. De familie Moretus kocht in de loop der jaren verschillende waardevolle klavecimbels.Een ‘clavicymbel met zijn voetstuk’ staat vermeld in de inventaris van 1658, aangekocht tegen 36 fl.Het deksel, beschilderd door Van Balen, werd apart vermeld

Het dubbelinstrument Meer lezen »