Gheboden ende uuytggheroepen by
Cornelis van Mansdale Onderschouteth, Bor-
germeesteren, schepenen ende Raedt der
stadt van Antwerpen, op den
XIXe. Dach Martij. M.D.LXXXXII


Also op ghisteren eenen Joan Jau-
regui gheboren van Buscain hem
vervoordert heeft seer moordade-
lyck den persoon van syner Excel-
lencie/ in syn Pallays te willen eve-
len* van syne lyve/ ende feytelyck
met een pistolet te schiete[n] ende won-
den: S o o   e e s t  datme[n] van s’heeren ende der stadt
weghen wel scherpelijck beveelt eenen yeghelyck
van wat qualiteyt oft condicie hy sy/ die eenighe
kennisse oft wententscap syn hebbende van eenighe
persoone[n] die voors Joan tot tvoors. feyt eeni-
ghe assistentie/ behulp/ raedt ofte daedt hebben ghe-
geven/ oft metten selve eenichsins daer af hebben
ghecommuniceert/ dat sy tselve binnen rriiij. Uren
nae dese publicatie comen aengeven aen eenighe
vande Borghemeesters deser stadt/ ende dat opde
pene van ghehouden te worden als mede compli-
cen/ ende dien volgende aen den lyff ende goet gestraft
te worden.
Vander Neesen


*euvelen (“evelen”): Iemand kwaad doenhem beleedigenverwondenkwetsen.

Geboden en afkondigingen door Cornelis van Mansdale, onderschout, burgemeesters, schepenen en de Raad van de
stad Antwerpen, op 19 maart 1582


Omdat gisteren een zekere Joan Jauregui, geboren als Buscain, zeer moorddadig de persoon van zijne excellentie In zijn paleis heeft willen vermoorden en verwonden, beveelt men eenieder -wie hij ook moge zijn- vanwege de heren en van stadswege dat diegene die enige kennis of wetenschap heeft over het bovenvermelde feit of de bovenvermelde Joan bijstand, hulp of raad heeft gegeven of meegedaan of gecommuniceerd heeft met hem, dat deze binnen de 24 uur na deze publicatie zich moet melden bij een van de burgemeesters van deze stad anders zal hij worden beschouwd als mededader en lichamelijk en financieel worden gestraft.

Vander Neesen

Sorteertitel: Ordonnantie: [1582,03,19]

Auteur: Vander Neesen
Instelling/Organisatie: Antwerpen, Stad
Uitgave: Plantijn, Christoffel 
[Uitgegeven door/bij] Antwerpen [1582]
Omvang: 2°
[1] fol.
Opmerking:
Bibliografische referentie: Voet, L. Plantin Press 212
Bibliografische referentie: Cockx-Indestege, E. Belgica typographica 3038
Bibliografische referentie: USTC 412160

Bekijk de beschrijving in de STCV opac