Alsoo de haestiighe sieckte / Godt
beter’t / haer daghelijcks meer ende
meer is verspreydende ende toe-
ganck neemt / SOO IST dat mij-
ne Heeren Borgher-meesteren ende
Schepenen dezer Stadt / willen-
de daer in voor-sien / ende op al goe-
de ordre stellen / tot beter bewaer-
nisse van hunne goede Ghemeyn-
te / op den rriij May ghepubliceert hebben sekere Or-
donnantie / begrijpende verscheyden artijckelen : de
welcke alsoo die te groot is om op alle openbaere
plaetsen naer costuyme te placken / soo laet men eenen
yeghelijcken weten / dat de voorseyde Ordonnantie te
coop is inden Gulden passer inde Cammerstraet/
waer naer een yeghelijck hem sal hebben te reguleren /
om in toe-comende tijden daer van gheen ignorantie
te pretenderen.

Omdat de haastige ziekte (de pest) zich dagelijks meer en meer verspreidt en er meer mensen worden besmet, hebben de heren burgemeesters en schepenen van deze stad als voorzorgsmaatregel en voor  een betere bescherming van hun goede gemeenschap op de 23e mei een ordonnantie  gepubliceerd bestaande uit verschillende artikelen.  Omdat deze ordonnantie te groot is om naar gewoonte op de openbare plaatsen op te plakken, laat men iedereen weten dat deze te koop is in de Gulden Passer in de Kammerstraat. Niemand kan dus zeggen dat hij van niets wist en zal eraan gevolg moeten geven.

Bibliotheekgegevens

Ordonnantie van 23 mei i.v.m. pest te koop in Gulden Passer, Cammerstraat.
Uitgegeven door Moretus, Baltasar I, c. 1630
Antwerpen, Stad

A 2011/I:913 Museum Plantin-Moretus: Preciosa
Consultatie op aanvraag
L 996 Museum Plantin-Moretus: Preciosa
Consultatie op aanvraag
9 ex.