Descrittione di tutti i Paesi Basssi

Dr. Dina Aristodemo

De Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw sponsorden voor een deel een nieuw standaardwerk over Lodovico Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi.

Meer informatie over deze uitgave vindt u hieronder.

Als tegengebaar schonk de uitgever enkele exemplaren in cassette aan onze vereniging.
Wie geïnteresseerd is in deze Italiaanse editie kan deze verkrijgen tegen 80,00 euro
(2 volumes in cassette).
De voorraad is zeer beperkt.

Bestellen kan door uw naam en adres op geven aan de secretaris via fragys@yahoo.be

Introduzione e strumenti di lettura

Guicciardini Lodovico

A cura di: Aristodemo Dina

Edizione critica e Indici

Guicciardini Lodovico

A cura di: Aristodemo Dina

La Descrittione di tutti i Paesi Bassi di Lodovico Guicciardini (1521-1589) è un capolavoro della letteratura descrittiva rinascimentale. Fonte primaria per la storia economica, artistica e religiosa dei Paesi Bassi cinquecenteschi, fu pubblicata ad Anversa nel 1567, agli albori della rivolta contro la dominazione spagnola. Guicciardini documenta la prosperità e gli splendori dei Paesi Bassi, e soprattutto di Anversa prima del suo declino, ma indica anche con mano sicura quegli elementi di forza che saranno alla base del secolo d’oro olandese e dell’ascesa di Amsterdam. Sta qui la ragione della fortuna che la Descrittione godette in Europa nelle traduzioni che si susseguirono per tutto il Seicento. L’originario testo italiano, però, non fu più ristampato dopo la terza e ultima edizione del 1588 vivente l’autore. Viene presentato oggi in un’edizione critica in due volumi. In questo primo volume, un’ampia introduzione con biografia dell’autore e una lettura dell’opera che dà rilievo agli aspetti significativi della prospettiva italiana, e fiorentina in specie, dell’autore, finora ignorata o trascurata dagli studiosi nordici; una nota editoriale e filologica sul testo, un glossario ragionato e bibliografia. L’edizione è arricchita della riproduzione di tutte le 78 tavole a colori (piante di città e carte geografiche) che figurano nella splendida edizione italiana del 1588 stampata ad Anversa dal celebre Christophe Plantin.


De Beschrijving van alle Nederlanden van Lodovico Guicciardini (1521-1589) is een meesterwerk van beschrijvende literatuur uit de Renaissance. Deze primaire bron voor de economische, artistieke en religieuze geschiedenis van de zestiende-eeuwse Nederlanden werd gepubliceerd in Antwerpen in 1567, aan het begin van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Guicciardini beschrijft de welvaart en pracht van de Nederlanden en vooral van Antwerpen vóór zijn verval, maar vermeldt ook zorgvuldig die elementen van kracht die de basis zullen vormen van de Nederlandse Gouden Eeuw en de opkomst van Amsterdam. Dit is de reden voor de weerklank die de Descriptio in Europa genoot met de vertalingen die elkaar gedurende de zeventiende eeuw opvolgden. De originele Italiaanse tekst werd echter niet meer herdrukt na de derde en laatste editie van 1588 toen de auteur nog leefde.

Het wordt nu gepresenteerd in een kritische editie in twee delen. In het eerste deel een lange inleiding met de biografie van de auteur en een lezing van het werk dat de nadruk legt op de belangrijke aspecten van het Italiaanse en Florentijnse perspectief van de auteur, dat tot dusver werd genegeerd of verwaarloosd door Noordelijke geleerden; een redactionele en filologische aantekening bij de tekst, een gemotiveerde verklarende woordenlijst en bibliografie. De uitgave is verrijkt met de reproductie van alle 78 kleurplaten (stadsplattegronden en geografische kaarten) die voorkomen in de schitterende Italiaanse editie van 1588 die in Antwerpen werd gedrukt door de beroemde Christoffel Plantijn.
Het tweede deel bevat de kritische uitgave van de Italiaanse tekst gepubliceerd in 1588.
Dan komen de illustraties, daarna de indexen van  namen van vermelde personen en plaatsen, en een index van de behandelde materialen en onderwerpen (bv. tuinen, eilanden financies, grote branden, markten en jaarmarkten, ……)De inhoud van de twee delen