Uncategorized

Gebod 21 mei 1590 Hangjongeren

Gheboden ende uutgeroepn by mijnenHeeren, Schouteth, Borgermeesteren, Schepenen,ende Raedt der stadt van Antwerpen, op den xx. Maij. M. D. XC. Al soomen daghelijcks siet/ namentliijcken opSondaghen ende Vierdaghen grootte vergaderinghevan jongers ende kinderen achter straeten ende om-trent de vesten / bedrijvende groote ongeregheltheydtende foulen d’een teghens d’andre / met vaenkens/stocken/ schilden van wijmen/ ende steenen …

Gebod 21 mei 1590 Hangjongeren Lees meer »

Gebod 17 juni 1581 Naaktlopen

Gheboden ende vuytgheroepen byScouteth, Borgemeesteren, Schepenen, endeRaedt de stadt van Antvverpen op denXVijen. Iunij CVc. LXXXI Alsoo verscheyde persoonen ende jongers/ soo bin-nen deser stadt als buyten inde vesten ende andereplaetsen ende water der selver/ hen daghelycx ver-vorderen naeckt te loope[n] baeden/ en schandeleuselyckhen lyff t’ondecken/ tot onstichtinge van goede lie-den ende eerlicke Borgeren aldaer …

Gebod 17 juni 1581 Naaktlopen Lees meer »

Het dubbelinstrument

In het Grote Salon van het Museum Plantin-Moretus bevindt zich een eigenaardig dubbelinstrument bestaande uit een spinet en een klavecimbel. De familie Moretus kocht in de loop der jaren verschillende waardevolle klavecimbels.Een ‘clavicymbel met zijn voetstuk’ staat vermeld in de inventaris van 1658, aangekocht tegen 36 fl.Het deksel, beschilderd door Van Balen, werd apart vermeld …

Het dubbelinstrument Lees meer »

Klavecimbel en spinet

Klavecimbel met 1 klavier, Andreas Ruckers, Antwerpen 1644 (Foto Museum Vleeshuis) Het Klavecimbel Het klavecimbel is een snaarinstrument dat met toetsen bespeeld wordt. Voor het ontstaan van de piano was het met het pijporgel het belangrijkste toetsinstrument. In tegenstelling tot de piano, waar bij het indrukken van een toets een hamertje tegen de snaar slaat, wordt bij een klavecimbel de snaar getokkeld door middel van …

Klavecimbel en spinet Lees meer »

Sint-Cecilia op het deksel

De beschildering van het deksel van het dubbelinstrument in MPM (Sint-Cecilia bespeelt het orgel) is wellicht geïnspireerd op het schilderij Sint-Cecilia van Rubens. Het is echter gespiegeld, vermoedelijk vormde een gravure naar het schilderij de basis). P.P. Rubens | St.-Cecilia 1639-40Staatliche Museen, BerlinOlie op paneel, eikenhout180,6 x 142,7 cm   BeschrijvingDit werk is een van de …

Sint-Cecilia op het deksel Lees meer »

Gebod 21 augustus 1638 Verbod op varkens

Gheboden ende uyt-geroepen by mijnenHeeren, Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Sche-penen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen,op den 21. Augusti, 1638    Om dat te beter souden moghen gheweyrt ende voorcomenworden alle oorsaecken van eenighe besmettelijcke sieckten/die dickwils door stanck en corruptie des lochts ghecauseertworden, S o o  ghebiedt-men van ’s Heeren en Stadts we-ghen/ dat niemandt/ wie …

Gebod 21 augustus 1638 Verbod op varkens Lees meer »

Gebod 23 mei ca. 1630 Ordonnantie pest

Alsoo de haestiighe sieckte / Godtbeter’t / haer daghelijcks meer endemeer is verspreydende ende toe-ganck neemt / SOO IST dat mij-ne Heeren Borgher-meesteren endeSchepenen dezer Stadt / willen-de daer in voor-sien / ende op al goe-de ordre stellen / tot beter bewaer-nisse van hunne goede Ghemeyn-te / op den rriij May ghepubliceert hebben sekere Or-donnantie …

Gebod 23 mei ca. 1630 Ordonnantie pest Lees meer »